Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES

 

 1. Alle aanbiedingen worden gedaan door 'Ultralux'. Daaronder wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Dirk Tholenaar handelend onder Ultralux, Saturnusstraat 60 unit 108, 2516 AH in Den Haag, e-mail info@ultraluxshop.nl, website www.ultraluxshop.nl, Kamer van Koophandel Haaglanden 27311728, BTW nummer NL1435.01.550.B02 (hierna genoemd: “Ultralux”).
 2. Onder “klant” wordt verstaan: “elke natuurlijke persoon, alsmede diens eventuele rechtsopvolger(s), niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Ultralux een overeenkomst wenst aan te gaan”;
 3. Onder “overmacht” wordt verstaan: “elke omstandigheid onafhankelijk van de wil of invloed van één der partijen die de nakoming van de overeenkomst verhindert, onmogelijk maakt of sterk bemoeilijkt”.

 

2. AANBIEDINGEN & PRIJZEN

 

 1. De aangeboden artikelen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven in de aanbiedingen via Internet, catalogi, mailings en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door Ultralux in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op de aanbieding ingaat.
 2. Kleine variaties in kleur en afmetingen kunnen voorkomen.
 3. Alle aanbiedingen gelden tot uitputting van de voorraad.
 4. Prijzen in de aanbiedingen zijn vermeld in Euro’s en inclusief toepasselijke omzetbelasting (BTW), doch exclusief van toepassing zijnde handlings- en verzendkosten. Tenzij specifiek anders aangegeven of in geval van export naar landen buiten de Europese Unie, omvatten de in de aanbieding aangegeven prijzen alle overige belastingen.
 5. Een klant die in geval van export van oordeel is recht te hebben op terugbetaling van BTW of lokale in- of uitvoerrechten, dient daarvoor zelf de nodige formaliteiten te verrichten.
 6. Ultralux garandeert, dat de aangegeven prijzen gedurende de looptijd van het aanbod niet verhoogd zullen worden, behoudens eventuele tussentijdse belastingverhogingen, wettelijke maatregelen, wijzigingen in BTW-tarieven of schommelingen in de marktprijs. Voor artikelen waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen van prijzen op de markt, zoals onder meer goud en zilver, alsmede wisselkoersen van vreemde valuta, gelden de aangeboden prijzen op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende inkoopprijzen. Indien zich prijsverhogingen voordoen bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van de rechten en/of vervoer, koerswijzigingen e.d., behoudt Ultralux zich het recht voor om bij levering het prijsverschil aan de klant in rekening te brengen. De klant wordt daarvan vooraf in kennis gesteld en heeft hierbij het recht van de aankoop af te zien.
 7. Prijzen en condities van aanbiedingen van Ultralux gelden niet automatisch voor nabestellingen na de looptijd van de aanbieding.
 8. Alle opgaven van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn door Ultralux met zorg gedaan, echter zijn druk- en/of zetfouten voorbehouden. Ultralux kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

3. BESTELLINGEN

 

 1. De overeenkomst tussen Ultralux en de klant komt tot stand op het moment dat de bestelling van de klant is ontvangen en schriftelijk bevestigd door Ultralux. Bij aankoop via de website geschiedt bestelling middels het volledig en correct invullen en toezenden van het daarvoor bestemde bestelformulier.
 2. Nadat Ultralux een bestelling van de klant heeft ontvangen, zal aan de klant per omgaande schriftelijk (via e-mail) een ontvangstbevestiging worden toegestuurd. Deze ontvangstbevestiging bevat de prijs van het/de bestelde product(en) en verzendkosten (totaal kosten).
 3. Indien (een gedeelte van) de bestelling niet geleverd kan worden, zal Ultralux dit uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangstbevestiging van de bestelling bevestigen aan de klant.
 4. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Ultralux zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.
 5. Ultralux is eveneens gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat de klant een door Ultralux bepaalde vooruitbetaling heeft verricht. Op schriftelijk verzoek van de klant zal de reden daarvan aangegeven worden.

 

4. ZICHTTERMIJN

 

 1. Tijdens de zichttermijn mag het geleverde door de klant beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering. Dit houdt in dat de klant gerechtigd is na te gaan of het geleverde conform de aanbieding is en of hij het geleverde wenst te behouden.
 2. Gedurende de zichttermijn is de klant gerechtigd het geleverde zonder enige verplichting zijnerzijds terug te sturen, mits de instructies en voorwaarden dienaangaande van Ultralux worden nageleefd. Wat teruggestuurd wordt, mag niet op een dergelijke manier gebruikt of beschadigd zijn dat de artikelen niet opnieuw kunnen worden aangeboden.
 3. Terugzending dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele bijlagen en bijbehorende pakbon) en in dezelfde staat waarin de artikelen zich bevonden bij levering. Eventuele aanvullende voorwaarden voor terugzending worden vermeld op de website www.ultraluxshop.nl. De kosten voor terugzending komen ten laste van de klant.
 4. Voor alle aanbiedingen geldt een zichttermijn van 14 werkdagen, tenzij bij de aanbieding uitdrukkelijk iets anders vermeld staat. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel aan de klant. Indien het geleverde bij of door de klant is gebruikt of op enige wijze beschadigd, vervalt het recht op terugzending.
 5. Na ontvangst en controle van hetgeen werd teruggestuurd, bevestigt Ultralux dit per omgaande en zal de klant uiterlijk binnen dertig dagen het betreffende aankoopbedrag minus de verzendkosten terugbetalen.
 6. Ultralux behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door toedoen van de klant is beschadigd. Indien een teruggezonden product naar het oordeel van Ultralux schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Ultralux hem hiervan schriftelijk in kennis stellen. Ultralux is gerechtigd om de waardevermindering als gevolg van deze schade op het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
 7. In geval van geschil, rust de bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn retourrecht bij de klant. Ultralux accepteert in dat opzicht een door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging of een soortgelijk document.

 

5. TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

 

 1. Indien de artikelen niet binnen de zichttermijn op de door Ultralux aangegeven wijze zijn teruggezonden, wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn.
 2. Indien de zichttermijn conform artikel 3.2 is uitgesloten, wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag vermeld op het document dat bij de levering wordt meegezonden.

 

6. LEVERING

 

 1. Ultralux zal al het mogelijke doen om bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats in elk geval binnen 30 dagen na bestelling.
 2. Indien Ultralux aanvullende gegevens behoeft van klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze gegevens aan Ultralux beschikbaar heeft gesteld.
 3. Aan de klant kan gevraagd worden bij levering voor ontvangst van de producten te tekenen en zich te legitimeren.
 4. Aan de leveringsplicht van Ultralux zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra het door Ultralux geleverde één keer aan de klant is aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs. Ingeval van weigering door de klant tot afname van het geleverde komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor diens rekening, tenzij hij op goede gronden afname van het geleverde weigert.
 5. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangstbevestiging van zijn bestelling bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren.
 6. Indien een besteld artikel niet voorradig is en Ultralux besluit een vervangend artikel toe te zenden, zal Ultralux dit aan de klant meedelen. Tenzij de klant binnen drie dagen na het verlopen van de zichttermijn schriftelijk anders aangeeft, zal ervan worden uitgegaan dat de vervangende zaak aan het bestelde beantwoordt.
 7. De klant heeft in het geval van een vervangende zending steeds het recht om het vervangend artikel te weigeren en op kosten van Ultralux prompt terug te zenden.
 8. Indien zich na de bestelling algemene overmachtsomstandigheden van tijdelijke of voortdurende aard voordoen, of omstandigheden met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Ultralux zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Ultralux gerechtigd de levering op te schorten.

 

7. TRANSPORT & TRANSPORTRISICO

 

 1. De wijze van vervoer (zowel voor verzending aan de klant als retourzendingen) wordt uitsluitend door Ultralux bepaald. De klant betaalt een bijdrage in de verzendkosten. Indien de bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, zal deze bijdrage slechts één keer worden berekend. De van toepassing zijnde verzendkosten zijn opgenomen in de aanbiedingen van Ultralux.
 2. Ultralux draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen totdat deze aan de klant geleverd zijn. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.
 3. Indien één of meer artikelen zoek of beschadigd zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Ultralux gerechtigd de verkoopprijs en verzendkosten der artikelen op de klant te verhalen.

 

8. GARANTIE

 

 1. De op het leveringsdocument vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie Ultralux garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de artikelen conform de specificaties in de aanbieding. Tevens garandeert Ultralux dat de artikelen niet strijdig zijn met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantie vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van: nalatig onderhoud - opzet of grove nalatigheid - onoordeelkundig gebruik of gebruik voor ander dan normaal huishoudelijk gebruik - (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte - reparaties verricht door de klant zelf of door derden, of indien de klant Ultralux onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht te verhelpen - van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, overstroming, natuurrampen, enz.) - het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, of als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. Voor zover de fabrikant, producent of importeur nadere uitsluitingen maakt in het garantiebewijs, worden deze beperkingen door Ultralux overgenomen.
 3. Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden.
 4. In geval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel -op kosten van Ultralux- te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek.
 5. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn, dient elke klacht toe te komen binnen twee maanden na vaststelling van het gebrek door de klant. De klacht dient schriftelijk plaats te vinden en een beschrijving van grieven en/of geconstateerde gebreken te behelzen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Ultralux of het artikel gerepareerd of vervangen zal worden. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Ultralux is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer.
 6. Ultralux is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Ultralux geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove schuld van Ultralux.
 7. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van Ultralux.
 8. Indien op grond van voorgaande artikelen schadevergoeding uitgekeerd dient te worden, zal deze beperkt zijn tot de aankoopprijs van het betreffende artikel.

 

9. BETALEN

 

 1. Het geleverde dient op de door Ultralux aangegeven wijze betaald te worden, in elk geval uiterlijk binnen 14 dagen na levering indien geen andere betalingswijze werd overeengekomen. Ultralux biedt géén mogelijkheid tot gespreide betaling of betaling in termijnen aan.
 2. Na aanmaning zal Ultralux over elk verschuldigd gebleven bedrag rente in rekening brengen, berekend aan één procent per (aangevangen) maand.
 3. Indien de klant -na in gebreke te zijn gesteld- nalatig blijft te betalen, zal het saldo worden verhoogd met buitengerechtelijke kosten, gesteld op 15% van het uitstaande saldo, alsmede met een bedrag van € 25,- aan bureaukosten. Vanaf de aanmaning wordt eveneens rente als hierboven omschreven, in rekening gebracht tot op het tijdstip waarop het verschuldigde geheel voldaan is. Daarnaast kan Ultralux per verstuurde brief herinneringskosten in rekening brengen. Tevens komen alle (buiten)gerechtelijke kosten die zowel met de minnelijke als de gerechtelijke incassering verband houden, volledig ten laste van de klant.
 4. Indien de bestelling in gedeelten wordt geleverd, is de klant verplicht hetgeen reeds ontvangen werd contant te betalen. Het is de klant niet toegestaan om te wachten met betalen tot heel de bestelling ontvangen is. Evenmin schorten gebreken aan het geleverde de betalingsverplichting op, tenzij Ultralux zich daarmee schriftelijk akkoord verklaart.
 5. Vooruitbetaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden teruggezonden, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. Deze terugbetaling geschiedt binnen dertig dagen nadat de klant schriftelijk heeft aangegeven hoe hij de terugbetaling uitgevoerd wil zien.

 

10. ADMINISTRATIE

 

 1. De juistheid van alle door Ultralux opgegeven bedragen wordt geacht vast te staan, tenzij de klant binnen twee maanden na ontvangst van de factuur of het rekeningoverzicht Ultralux schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van vermeende onjuistheden.
 2. De klant is verplicht Ultralux op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing. Indien de klant verzuimt zulks (tijdig) te doen, blijft hij jegens Ultralux aansprakelijk voor alle artikelen die, voor de klant bestemd, naar diens oude adres worden gezonden. De klant machtigt Ultralux om, indien nodig, diens adresgegevens bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie op te vragen.

 

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD.

 1. Door Ultralux geleverde artikelen gaan slechts in eigendom over nadat de klant aan al zijn verplichtingen jegens Ultralux heeft voldaan.
 2. De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren en geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Ultralux of een door Ultralux aan te stellen derde om -in alle gevallen waarin Ultralux haar eigendomsrechten wil uitoefenen- al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Ultralux onverwijld daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Ultralux.

12. PRIVACY & PERSOONSREGISTRATIE

 

 1. Door het bezoeken van de door Ultralux opgezette website(s), het plaatsen van een bestelling of het aanvragen van mailings worden gegevens verwerkt in het klantenbestand van Ultralux. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens is Ultralux.
 2. Alle gegevens die de klant daarbij aan Ultralux doorgeeft worden door Ultralux opgeslagen en in eigen verband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede voor het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen Deze verwerking is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.
 3. Ultralux verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van de verwerking- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.
 4. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens ter inzage worden verstrekt, tegen betaling van de kosten. Door de klant medegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.
 5. Indien de klant geen prijs meer stelt op reclame per post, telefonisch of e-mail, kan hij schriftelijk verzoeken geen reclamemateriaal meer te ontvangen. De klant is eveneens gerechtigd om schrapping van zijn verwerkte gegevens te verzoeken.
 6. De klant is aansprakelijk voor het gebruik van zijn medegedeelde gegevens en eventuele paswoorden. Hij dient de nodige maatregelen te treffen opdat derden of niet-gerechtigden er geen ongeoorloofd gebruik van kunnen maken.
 7. Ultralux verzamelt niet-persoonlijke informatie over online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. De informatie wordt tevens gebruikt voor het optimaliseren van de website en de analyse van het productportfolio.

 

13. KLANTENSERVICE & KLACHTEN

 

 1. De klant kan voor vragen en/of klachten bellen naar Ultralux op het nummer 06 53368548, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09:00 – 18:00 uur CET. Klachten kunnen eveneens per e-mail worden ingediend. Ultralux streeft ernaar om alle klachten binnen dertig dagen te behandelen en af te wikkelen.
 2. Indien dit om enige reden niet mogelijk is, wordt de klant op de hoogte gesteld van de vertraging en de vermoedelijke duur van de behandeling van de klacht.

 

14. SLOTBEPALINGEN

 

 1. Ultralux is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) zet-, tik- en/of programmafouten in de aanbiedingen van Ultralux op Internet of in andere media.
 2. Ultralux is gerechtigd deze voorwaarden na het verstrijken van de looptijd van een aanbieding te wijzigen.
 3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met deze algemene voorwaarden. Indien enig onderdeel van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.
 4. Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.